Gençlik ve Kültür Evleri Nedir?

 • GAP Gençlik ve Kültür Evi, Güneydoğu Anadolu Gençlik İçin Sosyo-Ekonomik Gelişim Programı kapsamında Temmuz 2001 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. GAP Gençlik ve Kültür Evleri,  GAP BKİ ve Valilikler tarafından desteklenmektedir.

  VİZYON

  GAP Bölgesinde gençliğe yönelik yürütülen tüm çalışmalar için bir platform ve çatı oluşturmak.

  MİSYON

  GAP Bölgesinde gençliğin sorunlarının farkına varmalarını, tanımlamalarını ve çözümü için inisiyatif kullanabilmelerine fırsat yaratmak; gençlerin yerel karar alma süreçlerine katılımı için kolaylaştırıcı işlev görmek; sosyal gelişimlerini desteklemek, mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak ve toplumsal sorunlar karşısında duyarlılığını artırarak toplumsal düzeyde liderlik rolü görmesin sağlamaktır.

  Proje kapsamında Bölge’de 9 tane Gençlik ve Kültür Evi (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) faaliyet göstermektedir.

  GEREKÇE:

  Gençlik, bir toplumun geleceğe uzantısı, aynı zamanda o toplumun en canlı kesimini ve değişimin temel dinamizmini oluşturmaktadır. Bölge’de 15-24 yaş arasındaki genç nüfus oranı ülke genelinden fazladır. Gerek ülke genelinde gerekse de GAP Bölgesi’nde eğitim düzeyinin düşüklüğü, bilgi toplumuna geçen bir dünyada, ülkenin geleceği ve kalkınması açısından önemli sorunlara işaret etmektedir.

  Genç nüfus, yetersiz eğitim ve mesleki öğretim olanakları, yüksek düzeyde işsizlik, sosyal ve kültürel etkinlikler ve boş zamanları değerlendirme ortamlarının yetersizliğinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Bölge, gelenekselden moderne bir geçiş dönemi yaşamaktadır. Genç insanlar bu geçişin olumsuz etkilerinden yaşlı nesillere göre çok daha fazla etkilenmekte ve kendilerini ifade etmek için uygun araç ve mekanizmalara ihtiyaç duymaktadırlar.

  Sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişme elde edilmesinde, gençlerin toplumsal süreçlere katılımının arttığı ölçüde ve karar alma süreçlerine ve sorumluluklara katmanın, onları bir taraf olarak tanımak geçerli bir yoldur. Diğer yandan gençleri taraf olarak görmek, onlara inisiyatif vermek ve güçlendirmek, değişim süreci yaşayan ve kalkınma sorunları bulunan toplumlarda, değişimin daha sancısız gerçekleşmesi için aracı olarak görünmektedir.

  HEDEF GRUP:

  Projenin hedef grubunu 15-30 yaş arası gençler oluşturmaktadır. Bunlar;

  • Sosyal-kültürel programlar tüm gençlik katmanlarını,
  • Ulusal ve uluslar arası değişim programları ile tüm gençleri,
  • Mesleki beceri kazandırıcı programlar ile işsiz gençler ve çalışan gençlerin uzmanlaşmaları,
  • Kendi işini kur programları potansiyel girişimci gençleri hedeflemektedir.
  AMAÇLAR:
  • GAP Bölgesi’nde gençlik sorunlarını her düzeyde dile getirmek ve gençlerin bakış açısından bunlara yönelik çözümler üretmek
  • Gençlerin karar alma süreçlerine ve toplumsal yaşamda etkin katılımlarını sağlamak.
  • Gençlerin sosyal gelişimlerini desteklemek ve mesleki becerilerini geliştirmek.
  • Gençlerin toplumsal sorunlar karşısında duyarlılığını artırarak toplumsal bir aktör işlevi görmelerine yardımcı olmak.
  • Gençlik ve Kültür Evlerinin; kurumsallaşma süreci tamamlanarak, yereldeki yapılan/yapılacak gençlik çalışmalarının gerçekleştirildiği bir platform haline getirmek, bölgedeki gençlik kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında bilgi akışını sağlamak.
  GAP Gençlik ve Kültür Evlerinin Logoları
  GAP Gençlik ve Kültür Evlerine Ait Seçilmiş Resimler